POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności dla osób korzystających z platformy konsultacjejst.pl w DC Centrum Biuro Wsparcia Zarządzania

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania oraz ochrony danych osobowych użytkowników platformy konsultacjejst.pl znajdujących się pod adresem https://dc-centrum.konsultacjejst.pl/konsultacje-spoleczne zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej Rozporządzenie 2016/679.

2. W celu skorzystania z platformy konsultacjejst.pl użytkownik powinien posiadać komputer lub inne urządzenie z oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych, dostęp do Internetu. Dostęp do platformy konsultacjejst.pl możliwy jest poprzez następujące przeglądarki: Google Chrome, Mozilla Firefox, Samsung Internet, Opera, Safari, Android, Microsoft Edge, Internet Explorer, Internet Explorer Mobile.

3. Platforma konsultacjejst.pl ma na celu umożliwienie przeprowadzenia konsultacji społecznych prowadzonych przez DC Centrum Biuro Wsparcia Zarządzania w szczególności uzyskiwania opinii, stanowisk, propozycji itp. od instytucji i osób, które są zainteresowane podejmowanymi działaniami przez administrację. 

4. Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest DC Centrum Biuro Wsparcia Zarządzania z siedzibą przy ul. Reglowej 3, 60-113 Poznań, posiadającą numer NIP 7781464257 zwany dalej Administratorem. Kontakt z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: [email protected].

5. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych - Macieja Łączkowskiego, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych korespondencyjnie na adres: ul. Reglowa 3, 60-113 Poznań.

6. Administrator oświadcza, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 oraz że w celu zachowania bezpieczeństwa stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.

7. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych przez DC Centrum Biuro Wsparcia Zarządzania. W tym celu przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, wiek, płeć, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, status zawodowy, powiat, na terenie którego prowadzona jest działalność. Podstawą prawną przetwarzania powyższych danych jest art. 6 ust. 1 litera a Rozporządzenia 2016/679, zgodnie z którym administrator może przetwarzać dane osobowe w przypadku udzielenia zgody przez osobę której dane dotyczą. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pan/Pani tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać wiadomość na adres: [email protected].

8. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było niezgodne z przepisami prawa.

9. W związku z przetwarzaniem danych posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, cofnięcia zgody, prawo do sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych osobowych. 

10. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże w przypadku niepodania danych nie będzie Pan/Pani mógł/mogła wziąć udział w Konsultacjach Społecznych przeprowadzanych przez DC Centrum Biuro Wsparcia Zarządzania.

11. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, oraz inne organizacje, którym DC Centrum Biuro Wsparcia Zarządzania może ujawnić Pani/Pana dane osobowe. Należą do nich: podmioty zewnętrzne wspierające Administratora danych w świadczeniu usług drogą elektroniczną (świadczące usługi informatyczne). 

12. Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

13. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Państwa dane osobowe są przetwarzane przez czas, który jest potrzebny do przeprowadzenia Konsultacji Społecznych lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

14. Informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

15. Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

2. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w niniejszej Polityce prywatności, w szczególności w wyniku zmian w zakresie prawa dotyczących ochrony danych osobowych czy też wprowadzanych zmian technologicznych. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia od dnia 7 maja 2020r.